FORM INDUSTRY

OEM / ODM

HOME   >   BUSINESSES    >    OEM/ODM

OEM Original Equipment Manufacturing

Khi một nhà cung cấp có mạng

lưới phân phối yêu cầu sản phẩm

mong muốn thì sản phẩm đó sẽ được

vận hành và sản xuất theo yêu cầu đó

ODM Original Development Manufacturing

Phương pháp mà được phân phối

và bán khi giao hàng bằng cách yêu

cầu nhà sản xuất phát

triển và sản xuất sản phẩm

OEM Original Equipment Manufacturing

Khi một nhà cung cấp có mạng lưới phân phối

yêu cầu sản phẩm mong muốn thì sản phẩm đó

sẽ được vận hành và sản xuất theo yêu cầu đó


ODM Original Development Manufacturing

Phương pháp mà được phân phối và bán khi

giao hàng bằng cách yêu cầu nhà sản xuất phát

triển và sản xuất sản phẩm

01

Xác định nhu cầu của khách hàng để đáp ứng xu hướng hiện tại Dự án được lên kế hoạch bằng cách tham khảo mỗi loại sản phẩm, mỗi loại nguyên liệu, mỗi chủng loại.


02
Chúng tôi phát triển sản phẩm bằng cách cung cấp các gói như: Phát triển sản phẩm Phát triển công thức nguyên liệu, phát triển quy trình, khái niệm….vv

03

Các sản phẩm được sản xuất ra dựa trên các phân tích và kiểm tra nghiêm ngặt trong toàn bộ quá trình để cung cấp các sản phẩm có chất lượng tốt nhất.


04

Hỗ trợ gia nhập thị trường trong và ngoài nước dựa vào các kênh phân phối đa dạng và quản lý thị trường

FORM INDUSTRY

BUSINESS AREA

FORM INDUSTRY

BUSINESS AREA

FORM INDUSTRY.Inc


FORM INDUSTRY.Inc

CEO 송주영


Adress

15,đường Seongmisan-1-gil,

Quận Mapo, Seoul,

Republic of Korea #101


Information

Số đăng kí kinh doanh  474-87-01614

Số doanh nghiệp bán hàng viễn thông

2019-서울마포-1963호


Contact

E-mail   formindustry@naver.com

Tel   02-322-3448


COPYRIGHT© 2020 FORMINDUSTRY All rights reserved.

FORM INDUSTRY.Inc

FORM INDUSTRY.Inc

CEO 송주영

Adress

15,đường Seongmisan-1-gil, Quận Mapo,

Seoul, Republic of Korea #101

Information

Số đăng kí kinh doanh  474-87-01614

Số doanh nghiệp bán hàng viễn thông

2019-서울마포-1963호

Contact

E-mail   formindustry@naver.com

Tel   02-322-3448


COPYRIGHT© 2020 FORMINDUSTRY All rights reserved.